KBT-behandling

 

hjärta Jag är utbildad KBT-samtalsledare, med detta menas att jag inte är utbildad KBT-terapeut. Men jag får och kan hålla KBT-samtal med mina klienter. Det händer ofta i samband med en Bowen- eller Regndroppsbehandling att olika känslor kommer upp. Det är för att kunna möta dessa känslor som jag valt att komplettera med att läsa till KBT-samtalsledare.

Vad är KBT? imagesCALQ72AJ
KBT, kognitiv beteendeterapi, är en psykoterapeutisk behandlingsmetod som innebär att man arbetar med att förändra tankar, känslor och handlingsmönster som inte är fungerande och därför leder till psykiskt ohälsa.

KBT innefattar både kognitiv terapi och beteendeterapi.

KBT är en strukturerad, aktiv psykoterapi som är mer inriktad på nuet och på framtiden än på det förflutna.

Vid vilka tillstånd är KBT lämplig?
KBT utvecklades först som en metod för behandling av ångestsjukdomar och depression. Nu används den vid många andra besvär. Vetenskapliga studier har visat att KBT är en effektiv behandling vid missbruk, ätstörningar, kronisk smärta, sömnproblem, tinnitus och flera andra tillstånd.

Hur går KBT till?
Vanligtvis träffas klienten och samtalsledaren 5 – 20 gånger. Man arbetar med ett eller flera avgränsade problem. Ett behandlingstillfälle kallas inom KBT en session. Varje session brukar omfatta mellan 45 minuter och en timme.

Klienten och terapeuten arbetar tillsammans med att kartlägga och hitta alternativ till tankar och känslor som inte är ändamålsenliga.. Tillsammans gör man en beteendeanalys för att kartlägga samspelet mellan klienten och hans omgivning. Utifrån den arbetar man sedan med att förändra handlingsmönster som inte är välfungerande.

Vid varje session följer man en på förhand bestämd arbetsplan, en agenda. Syftet med denna är att ge samtalet en struktur och även att befrämja ett strukturerat sätt att tänka och resonera kring problem.

Oftast antecknar klienten eller samtalsledaren, eller båda, under sessionen. Sessionen avslutas med att klienten väljer en hemuppgift till nästa session.

KBT_tanker

300:- för 30 min*              600:- för 60 min 

* 30 minuter rekommenderas endast i samband med annan behandling.

 

VILL DU BOKA ETT SAMTAL: Klicka här eller ring 0704-27 92 32