Vad är KBT

KBT, kognitiv beteendeterapi, är en psykoterapeutisk behandlingsmetod som innbär att man arbetar med att förändra tankar, känslor och handlingsmönster som inte fungerar och som leder till psykisk ohälsa.

KBT är en strukturerad, aktiv och insiktsbefrämjande psykoterapi som är mer inriktad på nuet och på framtiden än på det förflutna.

Vid vilka tillstånd är KBT lämplig?
KBT utvecklades först som en metod för behandling av ångestsjukdomar och depression. Nu används den vid många andra besvär. Vetenskapliga studier har visat att KBT är en effektiv behandling vid missbruk, ätstörningar, kronisk smärta, sömnproblem, tinnitus och flera andra tillstånd.

Hur går KBT till?
Vanligtvis träffas klienten och terapeuten 5 – 20 gånger. Man arbetar med ett eller flera avgränsade problem. Ett behandlingstillfälle kallas inom KBT en session. Varje session brukar omfatta mellan 45 minuter och en timme.

Klienten och terapeuten arbetar tillsammans med att kartlägga och hitta alternativ till tankar och känslor som inte är ändamålsenliga. Arbetssättet kallas kollaborativ empirism. Tillsammans gör man en beteendeanalys för att kartlägga samspelet mellan klienten och hans omgivning. Utifrån den arbetar man sedan med att förändra handlingsmönster som inte är välfungerande.

Vid varje session följer man en på förhand bestämd arbetsplan, en agenda. Syftet med denna är att ge samtalet en struktur och även att befrämja ett strukturerat sätt att tänka och resonera kring problem.

Pris: 1:a träffen ca 20 minuter är gratis. Detta för att både du och jag ska se om personkemin stämmer och vi kan jobba ihop.

350:-/30 min     650:-/60 min